Uyasondla by Xolisa Kwinana Lyrics

Xolisa Kwinana - Uyasondla testimony

Uyasondla by XOLISA Kwinana Lyrics rendition:

Recorded live at Cape Town Khayelitsha in album called Uyasondla.

x3
Uyasondla [He nourishes us],
Asigcine [He keeps us]
Umalusi siyamazi [We know our Shepherd]

x7
Siyahamba ngokukholwa [We walk by faith]
Siyalizwa izwi lakhe [We hear his voice]
Uyasondla [He nourishes us],
Asigcine [He keeps us]
Umalusi siyamazi [We know our Shepherd]

1x (Solo)
Emini, ebusuku [In the day time, In the night]
Usigadile [He is watching over us]
Isandla sakhe [His hand]
siphezu kwethu [Upon us]
Alalli, akozeli [He does not sleep nor Slumber]
Uhleli enathi, [He is always with us]
imihla yonke [All our days]

x5
Siyahamba ngokukholwa [We walk by faith]
Siyalizwa izwi lakhe [We hear his voice]
Uyasondla [He nourishes us],
Asigcine [He keeps us]
Umalusi siyamazi [We know our Shepherd]


_________________________End____________________

Xolisa Kwinana – Uyasondla[Full version] Uyasondla Hymn Lyrics version
on Icilongo Levangeli booklet no 117

Siyahamba ngokukholwa [We walk by faith]
Endleleni ey’ ekhaya [On my way home]
Emanzini okuphum’la [On still waters]
UMalusi wosiyisa [A Shepherd the conquers]
Siyahamba ngokukholwa [We walk by faith]
Siyalizwa izwi lakhe [We hear his voice]
Uyasondla [He nourishes us],
Usigcine [You keeps us]
Umalusi siyamazi [We know our Shepherd]
Siyahamba ngokukholwa [We walk by faith]
Simlandela uMalusi [Following our Shepherd]
Nxa zidinwa izimvana [When the sheep get tired]
Uzithwala, ezigona [He carries them and comforts them]